[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
** โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ :: ยินดีต้อนรับทุกท่าน**
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
รู้จัก ม.ค.ธ.

รวมวิดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เช่นวงดนตรีโรงเรียน นำเสนอ
โรงเรียน เป็นต้น คลิกดูได้ที่นี่ มาร์ชโรงเรียน  เพลง 1  เพลง 2

โครงการอาหารกลางวัน ม.ค.ธ. 


โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 


เพลง Smoke on the water
cover by LPK Bandวงดนตรี วงหวานเย็น

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนฝากข้อความ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 288 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ความพอใจในเว็บโรงเรียน

   ท่านคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องดนตรีกับการสร้างสรรค์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เจ้าของผลงาน : นายปรีดา ศิลาโชติ
อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 424    จำนวนการดาวน์โหลด : 112 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง     รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องดนตรีกับการสร้างสรรค์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อผู้วิจัย     นายปรีดา  ศิลาโชติ
สถานศึกษา   โรงเรียนราษีไศล    อำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา       2557
บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น  ครูจำเป็นต้องปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ มีการปรับวิธีสอนนำเทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการสอนให้มีความหลากหลายให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ซึ่งเอกสารประกอบการสอนเป็นเครื่องมือการสอนของครูที่ช่วยในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน  ความมุ่งหมายของการวิจัย   1.  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ดนตรีกับการสร้างสรรค์   โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  ดนตรีกับ การสร้างสรรค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาดนตรี 1 ศ22102   ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน เรื่อง   ดนตรีกับการสร้างสรรค์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียน เรื่อง  ดนตรีกับการสร้างสรรค์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้    กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  จำนวน  39  คน  โรงเรียนราษีไศล   อำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ   สังกัดองค์การปกครองส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย   ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   คือ  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่อง  ดนตรีกับการสร้างสรรค์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จำนวน 6  แผน  แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม 12 ชั่วโมง   2) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง  ดนตรีกับการสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   จำนวน  6  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาดนตรี 1 ศ22102   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.22 – 0.84 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีต่อ การเรียน  เรื่อง   ดนตรีกับการสร้างสรรค์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Rating Scale)   จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานใช้   t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  ดนตรีกับการสร้างสรรค์   โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  82.09/81.08  ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
              2.   ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้  เรื่อง  ดนตรีกับการสร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีค่าเท่ากับ  0.5906  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  59.06  
              3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรี 1 ศ22102   ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  ดนตรีกับการสร้างสรรค์  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
              4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน  เรื่อง   ดนตรีกับการสร้างสรรค์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52  อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป  เอกสารประกอบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      บุพเพสันนิวาส : การสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 6/ก.ย./2559
      การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน 5/ก.ย./2559
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องดนตรีกับการสร้างสรรค์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1/ก.ย./2558
      ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 30/ส.ค./2558